giữ được trẻ lâu trong Tiếng Anh là gì?

giữ được trẻ lâu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ được trẻ lâu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ được trẻ lâu

    * thngữ

    to keep the bone green