ghế trong Tiếng Anh là gì?

ghế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ghế

  chair; seat

  ghế thoát hiểm của phi công ejector seat

  tôi muốn đặt trước hai ghế cho ngày mai i'd like to book two seats for tomorrow

  to stir

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ghế

  * noun

  chair; seat

  * verb

  to stir; to steam

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ghế

  (1) chair, post, bench seat (in a meeting, body); (2) to stir with big chopsticks