ghế mây trong Tiếng Anh là gì?

ghế mây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế mây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế mây

    * dtừ

    cane chair

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ghế mây

    cane chair