ghế xích đu trong Tiếng Anh là gì?

ghế xích đu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế xích đu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế xích đu

    xem ghế chao

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ghế xích đu

    như ghế chao