ghế băng trong Tiếng Anh là gì?

ghế băng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế băng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế băng

    * dtừ

    bench

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ghế băng

    bench