ghế ỉa đêm trong Tiếng Anh là gì?

ghế ỉa đêm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế ỉa đêm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế ỉa đêm

    * dtừ

    night-chair