ghế chao trong Tiếng Anh là gì?

ghế chao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế chao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế chao

    rocking-chair; rocker

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ghế chao

    Rocking-chair

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ghế chao

    rocking-chair