ghế tựa trong Tiếng Anh là gì?

ghế tựa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế tựa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế tựa

    như ghế dựa

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ghế tựa

    như ghế dựa