ghế dựa trong Tiếng Anh là gì?

ghế dựa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế dựa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế dựa

    chair

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ghế dựa

    Chair

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ghế dựa

    chair