ghế ngựa trong Tiếng Anh là gì?

ghế ngựa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế ngựa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế ngựa

    plank bed (made of two or three boards)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ghế ngựa

    Plank bed (made of two or three boards)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ghế ngựa

    plank bed (made of two or three boards)