ghế đẳng trong Tiếng Anh là gì?

ghế đẳng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế đẳng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế đẳng

    xem ghế đẩu