ghế con trong Tiếng Anh là gì?

ghế con trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế con sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế con

    low chair, small stool