ghế cơm trong Tiếng Anh là gì?

ghế cơm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế cơm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế cơm

    stir rice (in pot, with large chopsticks)