ghế xếp phụ trong Tiếng Anh là gì?

ghế xếp phụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế xếp phụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế xếp phụ

    * dtừ

    jump seat