ghế trống trong Tiếng Anh là gì?

ghế trống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế trống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế trống

    vacant seat