ghế bành trong Tiếng Anh là gì?

ghế bành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế bành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế bành

    armchair

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ghế bành

    * noun

    aronchair