ghế chủ tọa trong Tiếng Anh là gì?

ghế chủ tọa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế chủ tọa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế chủ tọa

    * dtừ

    chair