ghế dài có đệm trong Tiếng Anh là gì?

ghế dài có đệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế dài có đệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế dài có đệm

    * dtừ

    ottoman