trong Tiếng Anh là gì?

gà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • cock; fowl; chicken

  nuôi gà to keep chickenschicken

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • * noun

  cock; fowl; chicken

  chuồng gà: fowl-house

  * verb

  to give advice on; to help

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • chicken, cock, hen, fowl