gà ấp trong Tiếng Anh là gì?

gà ấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà ấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà ấp

    * dtừ

    broody hen, brood-hen, clucking hen