gà pha trong Tiếng Anh là gì?

gà pha trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà pha sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà pha

    cross-bred fowl

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gà pha

    cross-bred fowl