gà gật trong Tiếng Anh là gì?

gà gật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà gật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà gật

    (ngủ) doze

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gà gật

    doze