gà mèn trong Tiếng Anh là gì?

gà mèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà mèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà mèn

    mess kit; mess tin