gà toi trong Tiếng Anh là gì?

gà toi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà toi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà toi

    chicken which have died from a pestilence