gà tiền trong Tiếng Anh là gì?

gà tiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà tiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà tiền

    grey peacock pheasant

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gà tiền

    grey peacock pheasant