gà phi trong Tiếng Anh là gì?

gà phi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà phi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà phi

    * dtừ

    galeeny