gà cồ trong Tiếng Anh là gì?

gà cồ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà cồ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà cồ

    * dtừ

    big cock; young cock

    như gà tồ

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gà cồ

    big cock, young cock