gà so trong Tiếng Anh là gì?

gà so trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà so sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà so

    hill partridge