gà gô trong Tiếng Anh là gì?

gà gô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà gô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà gô

    francolin

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gà gô

    francolin