gà nhật trong Tiếng Anh là gì?

gà nhật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà nhật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà nhật

    * dtừ

    guinea-fowl, pintado