gà sếu trong Tiếng Anh là gì?

gà sếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà sếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà sếu

    bustard

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gà sếu

    bustard