gà vit trong Tiếng Anh là gì?

gà vit trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà vit sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gà vit

    fowl, poultry