gà bán trong Tiếng Anh là gì?

gà bán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà bán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà bán

    (từ nghĩa cũ) như gả (nói khái quát)