gà gô non trong Tiếng Anh là gì?

gà gô non trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà gô non sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà gô non

    * dtừ

    flapper