gà qué trong Tiếng Anh là gì?

gà qué trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà qué sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà qué

    (nghĩa xấu) fowls

    gà qué gì mà gầy nhom! what scraggy fowls!

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gà qué

    fowls