gà sao trong Tiếng Anh là gì?

gà sao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà sao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà sao

    guinea-fowl

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gà sao

    guinea-fowl