gà ri trong Tiếng Anh là gì?

gà ri trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà ri sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà ri

    small breed of fowl, bantam

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gà ri

    small breed of fowl, bantam