gà nước trong Tiếng Anh là gì?

gà nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà nước

    * dtừ

    moorcock, moor-hen; water rail; rallus aquaticus

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gà nước

    moorcock, moor-hen, water rail, rallus aquaticus