gà xiêm trong Tiếng Anh là gì?

gà xiêm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà xiêm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà xiêm

    * dtừ

    thailand chicken

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gà xiêm

    chicken from Thailand, Siamese chicken