gà ác trong Tiếng Anh là gì?

gà ác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà ác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà ác

    * dtừ

    black chicken

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gà ác

    black chicken