gà tần hạt sen trong Tiếng Anh là gì?

gà tần hạt sen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà tần hạt sen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà tần hạt sen

    chicken simmered with lotus seed