gà nhật mái trong Tiếng Anh là gì?

gà nhật mái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà nhật mái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà nhật mái

    * dtừ

    guinea-hen