gà đẻ trứng trong Tiếng Anh là gì?

gà đẻ trứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà đẻ trứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà đẻ trứng

    the hen lays an egg; egg-laying hen