wheel wobble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel wobble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel wobble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel wobble.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel wobble

    * kỹ thuật

    sự đảo bánh trước