wheel trailer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel trailer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel trailer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel trailer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel trailer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    rơmoóc trên bánh hơi