wheel tractor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel tractor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel tractor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel tractor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel tractor

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy kéo trên bánh hơi