wheel scraper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel scraper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel scraper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel scraper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel scraper

    * kỹ thuật

    máy cạp (chạy) bánh lốp

    xây dựng:

    máy cạp trên bánh hơi