wheel puller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel puller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel puller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel puller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel puller

    * kỹ thuật

    dụng cụ tháo bánh xe