wheel offset nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel offset nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel offset giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel offset.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel offset

    * kỹ thuật

    ô tô:

    khoảng lắp vòng xe