wheel mounting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel mounting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel mounting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel mounting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel mounting

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sự lắp bánh xe